Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

II կուրս (հիմնական կրթություն), I կուրս (միջնակարգ կրթություն)

 • Օտար լեզու. Ընթերցանություն և բանավոր խոսք`մակարդակ 1
 • Օտար լեզու. Ընթերցանություն և բանավոր խոսք`մակարդակ 2
 • Օտար լեզու. Ընթերցանություն և բանավոր խոսք`մակարդակ 3
 • Օտար լեզու. գրավոր խոսք. մակարդակ 1
 • Օտար լեզու. գրավոր խոսք. մակարդակ 2
 • Օտար լեզու. գրավոր խոսք. մակարդակ 3
 • Բանավոր և գրավոր հաղորդակցության հմտությունների կարողություններ երկրորդ օտար լեզվով
 • Երկխոսությունների և տեքստերի կազմման և վերարտադրման կարողությունների զարգացում երկրորդ օտար լեզվով
 • Հաղորդակցման տարրական կանոններ երկրորդ օտար լեզվով
 • Թարգմանության տեսություն
 • Գործավարության ոլորտի գործնական թարգմանություն հայերենով
 • Գործավարության ոլորտի գործնական թարգմանություն ուսումնասիրվող օտար լեզվով
 • Գործավարության ոլորտի գործնական թարգմանություն ռուսերենով
 • ՈԻղղագրություն, ուղղախոսություն և կետադրություն
 • Բառագիտություն, բառակազմություն, բառապաշար և դարձվածաբանություն
 • Ձևաբանություն
 • Նախադասություն և խոսք
 • Գործավարության հասկացությունը, զարգացումն ու իրավական կարգավորումը
 • Գործավարական փաստաթղթերի կազմում և դասակարգում
 • Փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպում
 • Գործերի կազմում, ընթացիկ և արխիվային պահպանման կազմակերպում
 • Կազմակերպության ղեկավարի գործունեության կազմակերպական ապահովում
 • Կադրային գործավարություն
 • Գաղտնապահական փաստաթղթերի հետ աշխատանքների կազմակերպումը, գաղտնապահական գործավարություն
 • Օպերացիոն համակարգեր
 • Փաստաթղթերի մշակման տեխնոլոգիա, գործարար գրագրություն և հաղորդակցություն
 • Էլեկտրոնային աղյուսակների մշակում
 • Տվյալների բազաների ղեկավարման համակարգեր