Քոլեջը 2022-2023 ուստարում

Կառուցվածք

Լաբորատորիաներ՝

 • Զբոսաշրջության լաբորատորիա. նոր ստեղծվող
 • Գեղարվեստական նախագծման, ծրագրավորման կենտրոն. նոր ստեղծվող
 • Բուսաբուծության լաբորատորիա
 • Կարի արտադրության լաբորատորիա
 • Տեխնոլոգիայի լաբորատորիա
 • Գինեգործության լաբորատորիա
 • Երաժշտության սրահ-պարատուն
 • Լուսանկարչության լաբորատորիա

Առարկայական լսարաններ՝

 • Լսարան 1
 • Լսարան 2
 • Լսարան 3
 • Լսարան 4
 • Լսարան 5
 • Լսարան 6
 • Լսարան 7
 • Լսարան 8
 • Լսարան 9

Թափուր հաստիքներ

 • Հայոց լեզու, գրականություն, մասնագիտական հայոց լեզու.  թափուր
 • Մաթեմատիկա, մասնագտական մաթեմատիկա. թափուր
 • Ծրագրավորում, վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկա.  թափուր

Նախակրթարան՝

 • 2-4 տարեկաններ. դաստիարակներ՝ Սեդա Գևորգյան, Մերի Սմբաթյան
 • 2-4 տարեկաններ. դաստիարակներ՝ Անի Մարտիրոսյան, Գայանե Արզումանյան
 • 2-4 տարեկաններ. դաստիարակներ՝ Էմմա Տերտերյան, Սոնա Ավետիսյան
 • 2-4 տարեկաններ. դաստիարակներ՝ Նարինե Մակարյան, Էլինա Հակոբյան
 • 5 տարեկաններ. դաստիարկներ՝ Էլյա Գրիգորյան, Անահիտ Մարգարյան
 • 5 տարեկաններ. դաստիարակներ՝ Անահիտ Գրիգորյան, Իրինա Սարգսյան

Զարգացման ծրագիր

խնդիրները
 բարձրացնել մատուցվող կրթական ծառայությունների որակը,
 պահպանել կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների սահմանված կրթական
չափորոշիչները
 հավաքագրել, համակարգել և մշակել կրթության որակի ապահովման համակարգի
վերաբերյալ տեղեկատվություն,
 շարունակաբար բարելավել և արդիականացնել որակի ապահովման համակարգը,
մեխանիզմները, գործիքները, ընթացակարգերը և որակի ապահովմանն առնչվող այլ
փաստաթղթեր:
 հետամուտ լինել առաքելության իրականացմանը` նրա հեռանկարին, ռազմավարական
նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան:
 ապահովել որակի քաղաքականության համապատասխանությունը առաքելությանը և
գերակա նպատակներին:
 խթանել որակի ապահովման մշակույթի ձևավորումը և հետագա զարգացումը,
 շարունակական բարելավել որակի ապահովման, մշտադիտարկման և բարելավման
գործիքակազմը,
 իրականացնել կրթության որակի ապահովման միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան լավագույն փորձի բացահայտում ու տարածում,
 շարունակաբար բարելավել կրթական ծրագրերի որակը և բովանդակությունը, փորձելով
կրթական ծրագրերը և դրանցում սահմանված վերջնարդյունքները
համապատասխանեցնել աշխատաշուկայի, գործատուների պահանջներին
արտաքին և ներքին շահառուների կարիքներին և հասարակության հարաճուն
պահանջներին,
 իրականացնել ինստիտուցիոնալ կարողությունների և կրթական ծրագրերի
ինքնավերլուծության և ինքնագնահատման կազմակերպում,
 ապահովել հաշվետվողականությունը ներքին և արտաքին շահակիցների առջև, ապահովել
որակի ապահովման գործընթացների թափանցիկությունը,
 գնահատել կրթական ծառայությունների արդյունավետությունը,
 իրականացնել գործունեության վերլուծություն, ներկայացնել քոլեջի զարգացմանը
նպաստող առաջարկություններ,
 ղեկավարությանը ներկայացնել որակի ապահովման առկա վիճակի, դրա առանձին
բնութագրիչների, կրթության ցուցանիշների մասին հաշվետվություն
 ապահովել բարձր վարկանիշը և գործարար համբավը մասնագիտական կրթության
ոլորտում,
 իրավանորմատիվային դաշտի ապահովում

Հեռանկար

Զարգացման ուղղություններ

Գործընկեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 • Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական  համալսարան
 • Հայաստանի ազգային Պոլիտեխնիկական համալսարան հիմնադրամ
 • Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարան

Գործընկեր կազմակերպություններ

Զարգացումն ըստ մասնագիտությունների՝

 • Տուր-ընկերությունների հետ պայմանագրերի կնքում, որի համաձայն՝ մեր ուսանողները կարող են ավարտելուց հետո իրենց պայմաններին համապատասխանելով անցնել աշխատանքի
  ONE WAY
  ԿանչՌաֆայել ՀովհակիմյանԱրշավականներ ակումբ
 • Positive Day
 • Պրակտիկ գիտելիքների աշխատարաններ ՝ ինչպես օրինակ, քայլարշավային արահետների գծագրում
 • Ոգեշնչող մարդկանց հետ հանդիպումներ և/ կամ ճամփորդություններ
 • ճամփորդությունների կազմակերպում, իրականացում9-րդ դասարանների կրթական ծրագրի ճամփորդություններ
 • Գիտահետազոտական ուսումնասիրություններՈւսումնական գրականությունՃամփորդական նախագծեր
 • Կոնֆերանսների և զբոսաշրջային իրադարձությունների մասնակցություն
 • Զբոսաշրջային հանդիպումներ
Հագուստի մոդելավորում
 • Fashion բուտիկների հետ համագործակցություն
 • Մոդայի հետ կապված իրադարձությունների մասնակցություն
 • Այցելություն գործարաններ, կարի արհեստանոցներ, մանկավարժական համալսարան
 • Ոգեշնչող դիազյներների հետ հանդիպումներ
 • Պրոյեկտ Պոդիումի դիտում, քննարկում, դուր եկած հանձնարարությունների կրկնություն
 • Սեփական բիզնեսը հիմնադրելու հմտություններ
Գինեգործություն
 • Գինեգործական էքսպոների մասնակցություն
 • Համագործակցություն գինեգործական արտադրամասերի հետՊայմանագերի կնքում, փորձառության կազմակերպում
 • Ին վինոյի հետ խորացված գինեգործության ուսումնասիրություն
 • Աղցքի փորձարարական ծրագիր
 • Հանդիպում ոգեշնչող գինեգործների հետ
Վեբ ծրագրավորում-գրաֆիկա
 • Տարբեր ընկերություններում ինթերնշիփ անցնելու հնարավորություն
 • Օնլայն անվճար դասընթացներ
 • Համագործակցություն IT ընկերությունների հետՊայմանգրերի կնքում, փորձառության կազմակերպում
 • Մասնագետների հետ հանդիպումներ
 • Այցելություն IT ընկերություններ
 • UPwork, օնլայն աշխատանք
 • ՏՏ լաբորատորիա Քոլեջում. ֆոնդհայթայթում
Նախադպրոցական կրթություն
 • Նախադպրոցական կրթություն իրականացնող տարբեր հաստատությունների հետ համագործակցություն
 • Այդ ոլորտում գիտական աշխատանքներ գրած մարդկանց հետ համագործակցություն, հանդիպումներ
 • Դասընթացներ դաստիարակների համար, անհրաժեշտ գրականության գնում

Ընդհանուր հմտություններ

 • CV, ուղեկցող նամակ, հարցազրույց
 • Linkedin
 • Ֆոնդհայթայթում, դրամաշնորհ
 • SMM