Դիպլոմային նախագծերի կառուցվածքը, ներկայացվող պահանջները

Դիպլոմային նախագծերի կառուցվածքը, ներկայացվող պահանջները

Աշխատանքը պետք է ունենա հետևյալ կառուցվածքային բաղադրիչները.

 • տիտղոսաթերթ
 • բովանդակություն
 • ներածություն
 • հիմնական մաս
 • ամփոփում
 • օգտագործված գրականության ցուցակ
 • հավելվածներ (եթե դրա անհրաժեշտությունը կա):

Տիտղոսաթերթ

Սա աշխատանքի առաջին էջն է։ Այստեղ պետք է զետեղված լինեն հետևյալ տվյալները.

 • հաստատության անվանումը` Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջ
 • հեղինակի անունը, ազգանունը, հայրանունը
 • աշխատանքի վերնագիրը
 • մասնագիտության անվանումը
 • ղեկավարի պաշտոնը, անունը և ազգանունը
 • քաղաքը և տարին:

Բովանդակություն

Բովանդակությունը զետեղվում է աշխատանքի սկզբում:

Այն պարունակում է

 • ներածություն,
 • բոլոր գլուխների, բաժինների, ենթաբաժինների և կետերի անվանումները (եթե դրանք վերնագրված են),
 • ամփոփում,
 • օգտագործված գրականության ցանկ
 • հավելվածներ (եթե դրանք առկա են):

Բոլոր գլուխների և ենթագլուխների անվանումները պետք է գրված լինեն այն ձևակերպմամբ և այն հերթականությամբ, որոնցով նրանք տեղ են գտել աշխատանքում: Յուրաքանչյուր կառուցվածքային բաղադրիչին պիտի հաջորդի էջի համարը:

Ներածություն

Ներածությունը աշխատանքի ներածական մասն է: Այստեղ համառոտ ներկայացվում է աշխատանքը (բացի աշխատանքի արդյունքներից և եզրակացություններից): Այստեղ պետք է խուսափել նյութին անմիջականորեն չառնչվող, ընդհանրական մտքերի շարադրանքից:

Ներածությունում․

 • հիմնավորվում է թեմայի (հիմնահարցի) արդիականությունը և տեսական կամ գործնական կարևորությունը,
 • տրվում է քննարկվող խնդրի արդի վիճակի ընդհանուր գնահատականը, տվյալ հետազոտությունների անհրաժեշտության հիմնավորումը,
 • աշխատանքի նպատակը
 • խնդիրները (ուսումնասիրման ենթակա հիմնահարցերը)
 • նշվում են աշխատանքի կատարման ընթացքում օգտագործված մեթոդները,
 • ներկայացվում է աշխատանքի կառուցվածքը (հիմնական գլուխների, ենթագլուխների համառոտ շարադրանքը),

Ներածությունը, որպես կանոն, հակիրճ բաժին է, նրա ծավալը չպետք է գերազանցի. 3 էջը։

Հիմնական մաս

Այստեղ ներառվում են աշխատանքի գլուխներն ու ենթագլուխները։

Գլուխները կարելի է խմբավորել ըստ հիմնական բաժինների՝ տեսական և գործնական-կիրառական:

Տեսական գլխում (գլուխներում) պետք է

 • արտացոլվի ընտրված թեմայի հիմնավորումը,
 • համառոտ ներկայացվեն այդ թեմայով գոյություն ունեցող այն աշխատությունները, որոնք ուսումնասիրել կամ որոնցից օգտվել է հեղինակը,
 • առանձնացվեն այն տեսական դրույթները, որոնք հիմք են հանդիսացել գործնական աշխատանքի համար։

Գործնական գլխում (գլուխներում) պետք է ներկայացվի.

 • այն հիմնահարցը, որի հետազոտման համար իրականացվել է գործնական աշխատանքը,
 • հետազոտական աշխատանքի մեթոդները, պլանը։
 • իրականցման քայլերը։
 • արդյունքները
 • եզրահանգումները

Վերջաբանը կամ եզրակացությունը պետք է պարունակի.

 • հետազոտությունների հիմնական արդյունքները և դրանց հիման վրա արված եզրակացությունները,
 • ստացված արդյունքների օգտագործման գործնական կիրառման վերաբերյալ առաջարկներ,
 • կատարված աշխատանքի մանկավարժական, մեթոդական նշանակությունը

Վերջաբանը, որպես կանոն, հակիրճ բաժին է, և նրա ծավալը չպետք է գերազանցի. 2-3 էջը:

Մասնագիտական բլոգին ներկայացվող պահանջներ

 • Պետք է լինի մասնագիտական-ուսումնական
 • Բովանդակային միջուկը լինի գրագետ, հայատառ, ստեղծական, հարուստ (տեքստային նյութեր, նկարներ, տեսանյութեր և այլն):
 • Պետք է պարունակի այն ամենը ինչ հետաքրքիր է բլոգի այցելուներին` իհարկե չանցնելով բլոգի թեմատիկայի սահմանները:
 • Արտաքին տեսքը համապատասխանի բլոգի թեմատիկային, լինի պարզ, մատչելի ընթերցանության համար:
 • Պարտադիր պարունակի տեղեկություն բլոգի հեղինակի, ուսումնական հաստատության և բլոգի համառոտ նկարագրի մասին:
 • Ձևավորումը համապատասխանի մասնագիտության:
 • Հանդիսանա երկխոսության միջավայր:
 • Բլոգում պետք է պահպանել էթիկայի նորմերը և հեղինակային իրավունքները` անպայման նշելով նյութի, նկարի աղբյուրը:
 • Բլոգը պետք է լինի կենդանի, յուրօրինակ. թարմացումը կրի պարբերական բնույթ, ունենա մուտերի հաշվիչ:

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։

Previous post Դիպլոմային նախագծեր 2017թ.
Next post Մայիսյան 12-րդ հավաք. նախագծեր