Դիպլոմային նախագծերի կառուցվածքը, ներկայացվող պահանջները

Դիպլոմային նախագծերի կառուցվածքը, ներկայացվող պահանջները

Աշխատանքը պետք է ունենա հետևյալ կառուցվածքային բաղադրիչները.

 • տիտղոսաթերթ
 • բովանդակություն
 • ներածություն
 • հիմնական մաս
 • ամփոփում
 • օգտագործված գրականության ցուցակ
 • հավելվածներ (եթե դրա անհրաժեշտությունը կա):

Տիտղոսաթերթ

Սա աշխատանքի առաջին էջն է։ Այստեղ պետք է զետեղված լինեն հետևյալ տվյալները.

 • հաստատության անվանումը` Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջ
 • հեղինակի անունը, ազգանունը, հայրանունը
 • աշխատանքի վերնագիրը
 • մասնագիտության անվանումը
 • ղեկավարի պաշտոնը, անունը և ազգանունը
 • քաղաքը և տարին:

Բովանդակություն

Բովանդակությունը զետեղվում է աշխատանքի սկզբում:

Այն պարունակում է

 • ներածություն,
 • բոլոր գլուխների, բաժինների, ենթաբաժինների և կետերի անվանումները (եթե դրանք վերնագրված են),
 • ամփոփում,
 • օգտագործված գրականության ցանկ
 • հավելվածներ (եթե դրանք առկա են):

Բոլոր գլուխների և ենթագլուխների անվանումները պետք է գրված լինեն այն ձևակերպմամբ և այն հերթականությամբ, որոնցով նրանք տեղ են գտել աշխատանքում: Յուրաքանչյուր կառուցվածքային բաղադրիչին պիտի հաջորդի էջի համարը:

Ներածություն

Ներածությունը աշխատանքի ներածական մասն է: Այստեղ համառոտ ներկայացվում է աշխատանքը (բացի աշխատանքի արդյունքներից և եզրակացություններից): Այստեղ պետք է խուսափել նյութին անմիջականորեն չառնչվող, ընդհանրական մտքերի շարադրանքից:

Ներածությունում․

 • հիմնավորվում է թեմայի (հիմնահարցի) արդիականությունը և տեսական կամ գործնական կարևորությունը,
 • տրվում է քննարկվող խնդրի արդի վիճակի ընդհանուր գնահատականը, տվյալ հետազոտությունների անհրաժեշտության հիմնավորումը,
 • աշխատանքի նպատակը
 • խնդիրները (ուսումնասիրման ենթակա հիմնահարցերը)
 • նշվում են աշխատանքի կատարման ընթացքում օգտագործված մեթոդները,
 • ներկայացվում է աշխատանքի կառուցվածքը (հիմնական գլուխների, ենթագլուխների համառոտ շարադրանքը),

Ներածությունը, որպես կանոն, հակիրճ բաժին է, նրա ծավալը չպետք է գերազանցի. 3 էջը։

Հիմնական մաս

Այստեղ ներառվում են աշխատանքի գլուխներն ու ենթագլուխները։

Գլուխները կարելի է խմբավորել ըստ հիմնական բաժինների՝ տեսական և գործնական-կիրառական:

Տեսական գլխում (գլուխներում) պետք է

 • արտացոլվի ընտրված թեմայի հիմնավորումը,
 • համառոտ ներկայացվեն այդ թեմայով գոյություն ունեցող այն աշխատությունները, որոնք ուսումնասիրել կամ որոնցից օգտվել է հեղինակը,
 • առանձնացվեն այն տեսական դրույթները, որոնք հիմք են հանդիսացել գործնական աշխատանքի համար։

Գործնական գլխում (գլուխներում) պետք է ներկայացվի.

 • այն հիմնահարցը, որի հետազոտման համար իրականացվել է գործնական աշխատանքը,
 • հետազոտական աշխատանքի մեթոդները, պլանը։
 • իրականցման քայլերը։
 • արդյունքները
 • եզրահանգումները

Վերջաբանը կամ եզրակացությունը պետք է պարունակի.

 • հետազոտությունների հիմնական արդյունքները և դրանց հիման վրա արված եզրակացությունները,
 • ստացված արդյունքների օգտագործման գործնական կիրառման վերաբերյալ առաջարկներ,
 • կատարված աշխատանքի մանկավարժական, մեթոդական նշանակությունը

Վերջաբանը, որպես կանոն, հակիրճ բաժին է, և նրա ծավալը չպետք է գերազանցի. 2-3 էջը:

Մասնագիտական բլոգին ներկայացվող պահանջներ

 • Պետք է լինի մասնագիտական-ուսումնական
 • Բովանդակային միջուկը լինի գրագետ, հայատառ, ստեղծական, հարուստ (տեքստային նյութեր, նկարներ, տեսանյութեր և այլն):
 • Պետք է պարունակի այն ամենը ինչ հետաքրքիր է բլոգի այցելուներին` իհարկե չանցնելով բլոգի թեմատիկայի սահմանները:
 • Արտաքին տեսքը համապատասխանի բլոգի թեմատիկային, լինի պարզ, մատչելի ընթերցանության համար:
 • Պարտադիր պարունակի տեղեկություն բլոգի հեղինակի, ուսումնական հաստատության և բլոգի համառոտ նկարագրի մասին:
 • Ձևավորումը համապատասխանի մասնագիտության:
 • Հանդիսանա երկխոսության միջավայր:
 • Բլոգում պետք է պահպանել էթիկայի նորմերը և հեղինակային իրավունքները` անպայման նշելով նյութի, նկարի աղբյուրը:
 • Բլոգը պետք է լինի կենդանի, յուրօրինակ. թարմացումը կրի պարբերական բնույթ, ունենա մուտերի հաշվիչ:

Դիպլոմային նախագծի ուղղություններ

 • Լեզվական
 • Բնագիտական
 • Տրամաբանական
 • Տեխնոլոգիական
 • Մարզական
 • Թատերական
 • Այլ…

Դիպլոմային նախագծի թեմաներ

Խոսքի, հաղորդակցական կարողությունների և սոցիալական հմտությունների զարգացում

 • Երեխայի երևակայության և ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը. ռոդարիական խաղեր
 • Գրական նյութը (պատմությունները, հեքիաթները)՝ որպես նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի, հաղորդակցական կարողությունների, հուզական զարգացման և բարոյական պատկերացումների ձևավորման միջոց
 • Նախադպրոցականների խոսքի զարգացումը գործունեության տարբեր ձևերի ընթացքում.
  Զրույցներ խաղերի ընթացքում,
  զրույցներ խոհանոցում,
  զրույցներ բնության գրկում
 • Լեզվական խաղերը՝ որպես նախադպրոցականների բառապաշարի հարստացման միջոց։ (Բառախաղեր)
 • Երեխաների կապակցված խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը զրույցի և երկխոսությունների միջոցով (Իրավիճակային երկխոսություններ).
 • Իրավիճակային երկխոսություններն ու դերախաղերը որպես նախադպրոցականների խոսքի և զարգացման միջոց
 • Ստեղծագործական պատմումները՝ նախադպրոցականի խոսքի և երևակայության զարգացման կարևոր պայման
 • Նախադպրոցականի խոսքի զարգացումը խաղերի միջոցով. Խաղեր տառերի, բառերի, պատմությունների հետ (խաղերի էլեկտրոնային փաթեթ)
 • Երեխայի ստեղծագործական մտածողության և երևակայության զարգացումը (խոսքարվեստ և ձեռարվեստ)
 • Հասակակիցների և մեծահասակների հետ խոսքային հաղորդակցումը որպես նախադպրոցականի անձնավորության ձևավորման միջոց
 • Բաոապաշարի զարգացման առանձնահատկությունները նախադպրոցական տարիքում
 • Զրույցը նախադպրոցականի խոսքի զարգացման պայման։ Բանավոր խոսքի զարգացման առանձնահատկությունները։

Թատրոն

 • Թատրոնը և թատերական գործունեությունը՝ որպես նախադպրոցականների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց.
  Մատնաթատրոն
  Ստվերային թատրոն
  Սեղանային թատրոն
  Խաղ-ներկայացում

Ճանաչողական զարգացում

 • Ճանաչողական խաղերի դերը նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի և իմացական կարողությունների զարգացման գործում։ Վիկտորինա
 • Նախադպրոցականի ճանաչողական կարողությունների զարգացումը թեմատիկ ուսուցման միջոցով

Հոգեբանություն

 • Մանկական վախերը և դրանց հաղթահարման ուղիները նախադպրոցական տարիքում
 • Ուշադրությունը որպես իմացական գործընթաց և ձևավորումը , զարգացումը նախադպրոցական տարիքում
 • Խաղը որպես առաջատար գործունեության ձև ն/դ տարիքում
 • Հեքիաթաթերապիան՝ որպես նախադպրոցականներին հոգեբանական խնդիրների հաղթահարման միջոց
 • Խոսքի ձևավորման ու զարգացման առանձնահատկությունները նախադպրոցական տարիքում
 • Վարվելակերպի կանոնների մշակումը և պահպանումը նախադպրոցականների միջավայրում։ Վարքի դաստիարակումը շարժախաղերի և դիդակտիկ խաղերի միջոցով

Զարգացնող միջավայր

 • Զարգացնող-առարկայական միջավայրի դերը նախադպրոցականի կյանքում։ Խաղային միջավայրի ստեղծման առանձնահատկությունները

Մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորում և տրամաբանության զարգացում

 • Մաթեմատիկական դիդակտիկ խաղերը՝ որպես երեխայի տրամաբանական մտածողության զարգացման և մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման միջոց / ինքնաշեն խաղեր/
 • Երաժշտամաթեմատիկական խաղերի կիրառումը նախադպրոցականի ուսուցման գործընթացում
 • Տարրական մաթեմատիկայի ուսուցումը հեքիաթների միջոցով։ Հեքիաթային բովանդակությամբ հետաքրքրաշարժ խնդիրներ
 • Թվաբանական պարզ խնդիրների ուսուցման ժամանակակից ուղիները։ Պարզ խնդիրների լուծումը որպես ավագ նախադպրոցականի մտավոր զարգացման կարևոր միջոց
 • Փոխներգործուն մեթոդների արդյունավետ կիրառում ինտեգրված պարապմունքների ընթացքում (Տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների զարգացում և կառուցողական աշխատանք)
 • Մաթեմատիկան՝ որպես նախադպրոցականի բազմակողմանի զարգացման կարևոր պայման
 • Նախադպրոցական երեխայի տրամաբանության և մտածողության զարգացումը խաղերի և վարժությունների միջոցով
 • Նախադպրոցականի տնտեսագիտական դաստիարակության առանձնահատկությունները

Տրամաբանություն, սովորելու հմտություններ

 • Հանելուկները՝ որպես նախաղպրոցականի տրամաբանության և խոսքի զարգացման արդյունավետ միջոց/ հանելուկահորինոցի/
 • Սովորելու հմտությունների ձևավորումը՝ որպես երեխային դպրոցին նախապատրաստելու արդյունավետ միջոց։ (Պատրաստի գիտելիքներ հաղորդելու փոխարեն ձևավորել դրանք ձեռք բերելու կարողություններ)

Բնագիտական և էկոլոգիական դաստիարակություն

 • Բնագիտական փորձերը՝ որպես երեխաների տրամաբանական մտածողության զարգացման և բնագիտական պատկերացումների ձևավորման միջոց
 • Նախադպրոցահասակ երեխաների էկոլոգիական պատկերացումների ձևավորումը բնագիտական խաղերի միջոցով (էկոլոգիական դաստիարակության նպատակները, խնդիրները, մեթոդները, խաղեր)
 • Երեխաների զգայարանների զարգացումը՝ խաղերի և վարժությունների միջոցով («5 զգայարաններ» գործնական աշխատանքների ձեռնարկի փորձարկում)
 • Խաղը` որպես բնապահպանական- գեղագիտական դաստիարակության միջոց
 • Դիտարկումները և փորձերը՝ որպես բնապահպանական դաստիարակության մեթոդ։ Երեխաների ճանաչողական և հետազոտական գործունեությունը մանկապարտեզում
 • էկոլոգիական դաստիարակությունը՝ նախադպրոցականի ճանաչողական հետաքրքրությունների ձևավորման միջոց
 • Բնության մասին պատկերացումների և բնության նկատմամբ խնայողական վերաբերմունքի ձևավորումը թեմատիկ ուսուցման միջոցով.
  Էլեկտրական էներգիա
  Արևի էներգիա
  Քամու էներգիա
 • Ինտեգրված պարապմունքներ՝ Զրույց-պարապմունք` «Արեգակը և իր մոլորակները»
  «Աշուն»
  «Գարուն»
  «Երկիր մոլորակը մեր բոլորի տունն է»
  «Բնությունը և մենք։ Մենք բնության մի մասնիկն ենք»
  Բնության բարիքները (Թեմատիկ պարապմունք’ «Ջուրը ե նրա նշանակությունը»
  Առողջ սնունդ և մանուկների պայծառ ժպիտներ. երեխաներին գիտելիքներ հաղորդել էկոլոգիապես մաքուր և առողջ սննդի վերաբերյալ

Գեղագիտական դաստիարակություն

 • Նախադպրոցականի ստեղծագործական երևակայության զարգացման պայմանների ապահովումը խաղի միջոցով
 • Նախադպրոցական տարիքի երեխաների գեղագիտական դաստիարակության առանձնահատկությունները։ Ստեղծագործական կարողությունների ձևավորման և զարգացման մանկավարժական պայմանները

Երաժշտական դաստիարակություն

 • Երաժշտադիդակտիկ խաղերը՝ որպես երեխայի երաժշտության ընկալման կարողությունների ձևավորման ու զարգացման միջոց
 • Մանկական, ազգային խաղիկները, խաղերը, թռնոցիները՝ որպես երեխայի զարգացման և ինքնուրույն գեղարվեստական գործունեության միջոց
 • Ծիսական, ազգային մանկական խաղերգերը որպես գեղագիտական դաստիարակության և ազգային մշակույթի փոխանցման միջոց

Նկարչություն, ձեռարվեստ, տեխնոլոգիա

 • Կերպարվեստային գործունեությունը որպես նախադպրոցականների զգացմունքային ոլորտի զարգացման միջոց։ Կերպարվեստի պարապմունքների ընթացքում կիրառելի խաղեր
 • Երեխաների պատկերային մտածողության և գունազգացողության զարգացումը կերպարվեստային գործունեության միջոցով։ Այլընտրանքային նկարչություն
 • Դեկորատիվ կիրառական աշխատանքը մանկապարտեզում։ Ծեփակերտում
 • ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաները նախադպրոցականի գեղարվեստական դաստիարակության համակարգում
 • Կառուցողական ունակությունների ձևավորման առանձնահտկությունները նախադպրոցական տարիքում Կառուցողական աշխանքները՝ կերպարվեսաային գործունեության տեսակ

Նախադպրոցական հաստատության և ընտանիքի համագործակցություն

 • Նախադպրոցական հաստատության և ընտանիքի համագործակցությունը երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպման գործում
 • Ընտանիք-մանկապարտեզ համագործակցությունը՝ որպես երեխայի համակողմանի զարգացման երաշխիք։ Ընտանիքը և ծնողները՝ որպես նախադպրոցական հասատության գործընկեր
 • Մանկապարտեզի դերը ծնող-երեխա ներդաշնակ փոխհարաբերության հաստատման գործում։ Ընտանեկան դաստիարակության առանձնահատկությունները
 • Ծնողական կրթություն։ Նախադպրոցահասակ երեխաների ծնողների մանկավարժական կրթության առանձնահատկությունները

Առողջագիտություն, ֆիզիկական դաստիարակություն

 • Շարժախաղերի դերը երեխաների ֆիզիկական կարողությունների և շարժողական հմտույթունների զարգացման միջոց։ Հայկական ժողովրդական մանկական շարժախաղեր
 • Երեխայի օրգանիզմի կոփումը մանկապարտեզում (առավոտյան մարմնամարզություն, շարժախաղեր, մարզախաղեր, ռիթմիկ մարմնամարզություն)

Անվտանգություն

 • Անվտանգ վարքագծի դաստիարակումը նախադպրոցական տարիքում. («Անվտանգության այբուբեն»)
  ծանոթացում ճանապարհային երթևեկության կանոններին
  հակահրդեհային կանոններ
  անվտանգությունը ձմռանը
  անվտանգությունը անտառում

ՏՀՏ և երեխաները

 • Համակարգչային ուսուցման առավելություններն ու թերությունները նախադպրոցական տարիքում, տեղեկատվական աղբյուրների տեղն ու դերը երեխաների կողմից ձեռք բերվող գիտելիքների համակարգում
 • Համակարգչային խաղերի առանձնահատկությունները նախադպրոցական տարիքում

Ինտեգրված, համալիր պարապմունքներ

 • Հովարդ Գարդների Բազմաբնույթ մտածողության տեսության կիրառումը մանկապարտեզում (ինտեգրված պարապմունքներ)
 • Ինտեգրված պարապմունքները նախադպրոցականի համակողմանի ուսուցման ապահովման երաշխիք ինտեգրված պարապմունքների առանձնահատկությունները և մեթոդիկան

 

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։

Previous post Մի թթվի պատմություն
Next post Մասնագիտական քննարկում